Prace idą pełną parą!

Prace idą pełną parą!

Już za kilkanaście miesięcy Jaworzno będzie mogło pochwalić się nowoczesną, wybudowaną zgodnie z europejskimi standardami, stacją uzdatniania wody. Od marca br. prowadzone są prace przy budowie powierzchniowego ujęcia „Piaskownia”. Planowany termin zakończenia wyznaczono na maj 2013 roku. Zadaniem Stacji Uzdatniania Wody będzie pobór oraz uzdatnianie wody powierzchniowej, czerpanej z Kanału Centralnego. Następnie prawidłowo uzdatniona woda dostarczana będzie mieszkańcom, powstającym w rejonie ulicy Kolejarzy i Bukowskiej wodociągiem. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę z ujęcia „Piaskownia” spowoduje, że woda wtłaczana do sieci będzie szybciej trafiać do odbiorcy.

Ma to istotne znaczenie w procesie „starzenia się wody” i wtórnym rozwoju mikroorganizmów. Ogólniej mówiąc, poprawie ulegnie, jakość wody dostarczanej odbiorcom – mówi Józef Natonek, Prezes MPWiK.Prace przy budowie Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” idą pełną parą. Postawiono już konstrukcję stalową nowego budynku. Ukończono także budowę tzw. betonowej wanny, gdzie zainstalowane zostaną filtry piaskowe w ilości osiem sztuk. Od marca udało się także wybudować pomieszczenie, w którym prowadzany będzie proces ozonowania wody. Ponadto z grubej warstwy namułów oczyszczono trzy baseny. Dwa z nich w przyszłości będą służyć, jako rezerwuar wody surowej. Trzeci natomiast przeznaczony będzie na wody popłuczne, wykorzystywane na cele technologiczne np. do płukania filtrów, aparatury.Prace widoczne są także poza obszarem ujęcia. W rejonie ulicy Bukowskiej i Kolejarzy metodą bezwykopową, tzw. przeciskiem, położono już 400 metrów wodociągu magistralnego. Wykonawcą ostatniego kontraktu o wartości 19,5 mln zł jest konsorcjum ABT Sp. z o. o. Jego realizacja to część pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – jednego z największych zadań inwestycyjnych miasta.

***

Projekt „modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji w mieście. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto, z czego 110 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności.W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Inwestycja pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego O 450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie”  polega na budowie nowej stacji uzdatniania wody w miejscu nieczynnego ujęcia wody przemysłowej przy ul. Bukowskiej. Powstaje także wodociąg magistralny w ulicy Kolejarzy i Bukowskiej o długości ok. 3,37 km. Maksymalna dobowa wydajność Stacji Uzdatniania Wody będzie wynosić ok. 10 000 m3.