Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.
Celem całego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu Białej Przemszy i Przemszy, poprawa konkurencyjności gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, jak również rozwój gospodarczy całej gminy i regionu.

Cele społeczno-gospodarcze projektu obejmują:

– wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny;
– wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
– redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych
– dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w wodę pitną.

Zakres projektu obejmuje następujące kontrakty:

Kontrakt 1 Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie

Kontrakt 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn

Kontrakt 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice

Kontrakt 4 Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej.

Finansowanie

W ramach Projektu planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i w południowej części Pieczysk – łącznie 86,12 km. Dodatkowo w osiedlu Szczakowa ma powstać stacja uzdatniania wody „Piaskownia” wraz z rurociągiem magistralnym o długości 4,31 km. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 122 401 095,00 zł. 

Wartość Projektu – 122 mln zł,
Dotacja Funduszu Spójności – 65 mln zł,
Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – 17 mln zł,
Pozostała kwotę stanowią środki własne Gminy oraz MPWiK

Więcej informacji na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl