Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
tel. + 48 32 318 60 49
agnieszka.piwowar@wodociagi.jaworzno.pl
marcin.pedynski@wodociagi.jaworzno.pl

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            – Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie” zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie sieć wodociągowa zlokalizowana jest częściowo na działkach prywatnych a nowo projektowana powinna znajdować się w pasie drogowym poza działkami prywatnymi.

Przewidywana długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 845 m. natomiast przyłączy fi 32 do granicy nieruchomości około 315 m.

Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywają na Wykonawcy

 

    Zakres przedmiotu zamówienia:

   – uzyskanie map do celów projektowych,

   – uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

   – opracowanie trasy przebiegu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości,

    – opracowanie niezbędnych dokumentów (wniosków) do uzyskania wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

    – opracowanie projektu budowlano  – wykonawczego,

    – opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

oraz inne decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z zakresem prac w terenie.

    Wymagana ilość egzemplarzy dla każdej z ww. części:

    Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.

    Przedmiar robót – 1 egz.

    Kosztorys inwestorski – 1 egz.

    Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 kpl.               

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            8 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę sporządzoną na załączonym druku (załącznik – wzór oferty) należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz. 12 00 za pośrednictwem poczty, kuriera na  adres: Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno lub też osobiście w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

Termin otwarcia ofert – 27.03.2020 r. godz. 12 10 w Dziale Technicznym.

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43–600 Jaworzno, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, tytuł: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie” oraz posiadać zapis: „Nie otwierać przed dniem 27.03.2020 r. do godz. 12 10”.

Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie   oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Technicznego Marcin Pedyński pod numerem telefonu 32 318 60 49.

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik graficzny