Przed nami ważne inwestycje 

Przed nami ważne inwestycje 

Miasto Jaworzno otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: ProgramuInwestycji Strategicznych na realizację m.in. zadania pod nazwa „Modernizacja i rozbudowainfrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna — Faza VII.”

Planowane zadanie bezpośrednio dotyczy naszej kluczowej działalności oraz naszej infrastruktury, które dzięki przyznanym środkom zostanie zmodernizowana i rozbudowana z myślą o bezpieczeństwie w dostawach wody pitnej dla mieszkańców oraz z uwzględnieniem dalszej rozbudowy i uporządkowania gospodarki ściekowej miasta. Powyższe zadanie, które otrzymało rządowe wsparcie składa się z trzech komponentów: 

1. „Modernizacji ujęcia wód podziemnych „Dobra”. W ramach tego komponentu zaprojektowany i wybudowany zostanie system uzdatniania wody uwzględniający procesy filtracji, dezynfekcji, ozonowania, napowietrzania i wymiany jonowej lub filtracji membranowej. 

2. „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówl‹a Dolna w Jaworznie”. W ramach tej części zadania zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa o długości 5300m, która zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzanie ścieków z budynI‹ów zlokalizowanych na terenie osiedla Cezarówka Dolna do istniejącej w Jaworznie oczyszczalni ścieków. Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 5430m, powstanie 1sieciowa pompownia ścieków. 

3. „Przebudowy i modernizacji (rozbudowa) pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji”. W ramach tego komponentu zostanie wybudowana i przebudowana kanalizacja ogólnospławna i deszczowa w dzielnicy Jaworzna – Łubowiec. Zrealizowany zostanie zbiornik retencji kanałowej, l‹tóry hydraulicznie powiązany będzie ze zbiornikiem retencyjnym na terenie pompowni Łubowiec. Gmina Miasta Jaworzna po zakończeniu inwestycji przekaże wytworzone środki trwałe w formie aportu do spółki miejskiej WodociągiJaworzno sp. z o.o.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to 31.10.2025. Wartość powyższych zadań szacuje się na 29.924.000,00, przy deklarowanej kwocie udziału własnego 1.496.200,00 (5%).