Przelewy burzowe – ochrona przed zalewaniem w momencie intensywnych opadów deszczu.

Przelewy burzowe – ochrona przed zalewaniem w momencie intensywnych opadów deszczu.

Sprawne działanie kanalizacji ogólnospławnej podczas ulewnych deszczy, a przede wszystkim sprawne przelewy burzowe, mogą zapobiec zalaniu domów i ulic. 

Przelewy burzowe są nieodłącznym elementem kanalizacji ogólnospławnej. Urządzeniami, które w sposób samoczynny odprowadzają nadmiar wody z terenów zurbanizowanych i utwardzonych w momencie obfitych opadów deszczu, bezpośrednio do odbiornika, np. rzeki. 
Ich prawidłowe działanie chroni mieszkańców miasta przed zagrożeniem – wylewaniem się wód opadowych zmieszanych z pewną ilością ścieków przez włazy kanalizacyjne na ulice, czy też chronią przed cofaniem się tych wód do budynków. 

Takie systemy ochrony stosowane są zarówno w większości dużych miast w Polsce, jak również na świecie. Na wszystkie tego typu urządzenia funkcjonujące na terenie Jaworzna, jako Wodociągi Jaworzno posiadamy pozwolenia i decyzje wodnoprawne. Każda sytuacja związana z uruchomieniem się przelewu jest raportowana do WIOŚ w Katowicach. Natomiast pobrane próbki wody przekazywane są do akredytowanego laboratorium w celu ich zbadania i kontroli.