Przygotuj swój ogród na wiosnę. Podlewaj taniej rośliny , dzięki dodatkowemu wodomierzowi ogrodowemu.

Przygotuj swój ogród na wiosnę. Podlewaj taniej rośliny , dzięki dodatkowemu wodomierzowi ogrodowemu.

Dbasz w sezonie letnim o swoje uprawy? Podlewasz duży ogród i chcesz zmniejszyć koszty jego nawadniania? Przygotuj się do nadchodzącego sezonu i zainstaluj wodomierz ogrodowy, odliczający wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji. Zmniejszysz tym samym opłaty za ścieki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz ogrodowy odliczający wodę bezpowrotnie zużytą odbiorca instaluje na własny koszt. Powyższą usługę można zlecić Wodociągom Jaworzno. Wystarczy złożyć w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego oraz wniosek na zlecenie wykonania tejże usługi. Wszystkie wymagane dokumenty można przekazać:

  • mailowo na adres kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego przez https://ebok.wodociagi.jaworzno/#/login
  • listownie na adres Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno,
  • osobiście w siedzibie Spółki.

Na podstawie wniosku pracownicy Spółki dostarczą Klientowi warunki techniczne, wykonają usługę montażu wodomierza ogrodowego oraz dokonają odbioru technicznego. A po zawarciu stosownej umowy, wskazania wodomierza ogrodowego będą uwzględniane w rozliczeniu ilości wody i ścieków. Wszystkie potrzebne dokumenty oraz cennik kompleksowej usługi montażu wodomierzy ogrodowych dostępne są na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl. Dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można również uzyskać pod nr tel. 32 318 60 28, 32 318 61 20.

UWAGA! Wykonując montaż wodomierza ogrodowego osobiście lub zlecając tą usługę firmie zewnętrznej, należy pamiętać, iż jego instalacja musi być wykonana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi tzn. wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować na instalacji wewnętrznej, jako podlicznik wodomierza głównego. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku, natomiast sam wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku w miejscu o swobodnym dostępie. Sugeruje się zainstalować wodomierz  przystosowany do montażu modułu radiowego, obsługiwanego przez tutejsze przedsiębiorstwo wodociągowe, a przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające. 

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”