Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

  1. Umowa może być rozwiązana:
    1. przez Odbiorcę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
    2. przez Przedsiębiorstwo za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w razie zaistnienia przesłanek uprawniających Przedsiębiorstwo do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy, tj. w razie wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa, nieuiszczania przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, niespełniania przez wprowadzane ścieki wymogów jakościowych określonych w przepisach prawa lub stwierdzenia celowego uszkodzenia albo pominięcia urządzenia pomiarowego albo nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
    3. za porozumieniem stron.
  2. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wypowiedzenia Odbiorcy postanowień umownych dotyczących ustalania ilości odprowadzanych ścieków jako równej ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, w przypadku, gdy Odbiorca korzysta z wody przepływającej przez wodomierz przeznaczony do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej, a następnie jest ona odprowadzana z nieruchomości Odbiorcy instalacjami i urządzeniami kanalizacyjnymi należącymi do Przedsiębiorstwa.
  3. Rozwiązanie umowy wymaga oświadczenia złożonego na piśmie.
  4. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

wniosek o rozwiązanie umowy

Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27