Rusza przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej

Rusza przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej

Do końca kwietnia ma zostać ponownie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. To pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana.

Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km instalacji ściekowej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 km instalacji wodociągowej. Jednak by te plany mogły dojść do skutku, wodociągi potrzebują nie tylko samego wykonawcy, ale i deklaracji mieszkańców. Przystępując i rozpoczynając budowę, a jednocześnie zaciągając na jej realizację zobowiązanie, firma musi być pewna, że mieszkańcy Dąbrowy z wybudowanej sieci będą korzystać.

Dlatego też, aby inwestycja ruszyła, musi być spełniony jeszcze jeden warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej podpisze do 30.06.2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji.

Podpisanie stosownej umowy mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mogą dokonać w siedzibie Spółki, zlokalizowanej w Jaworznie przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Obywatele Dąbrowy Narodowej o tym fakcie zostaną również poinformowani listownie. Wodociągi rozpoczęły właśnie korespondencje pism wraz z załączonym wzorem umowy o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, będzie aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl

Ponadto od kilku miesięcy na stronie internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl dostępny jest projekt z trasą przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, z którą mieszkańcy mogą się zapoznać. Wszelkie uwagi i wyjaśnienia co do przebiegu sieci oraz przyłączy można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt pok. 1.25, nr tel. 32 318 60 74. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.