Sprzedaż i zakup prawa własności do samodzielnych lokali niemieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego 4, Rynek 15.

Sprzedaż i zakup prawa własności do samodzielnych lokali niemieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Słowackiego 4, Rynek 15.

Wodociągi Jaworzno ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa nieruchomości –  lokali użytkowych w Jaworznie położonych przy ulicy Rynek 15 i ul. Słowackiego 4.

Oferty z proponowaną ceną za lokal lub też lokale będące przedmiotem sprzedaży należy składać osobiście, bądź przesłać na adres: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43 – 600 Jaworzno w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, z opisem którego lokalu oferta dotyczy,w ostatecznym terminie do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10:00.

Cena wywoławcza :
Lokal przy ul. Rynek 15 – 248 000 zł + podatek VAT 23%.

Lokal przy ul. Słowackiego 4 – 195 000 zł + podatek VAT 23%.

Wadium na każdy lokal oddzielnie, należy wnieść w terminie do dnia 08.12.2022r. przelewem nakonto PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707 z dopiskiem: „PRZETARG –  (tu podać adres lokalu którego dotyczy, np. lokal przy lokal przy ul. Rynek Główny 15 w Jaworznie, lub lokal przy ul. Słowackiego 4 w Jaworznie)”.

Pełna treść Ogłoszenia o przetargu

Lokal Rynek 15

Oferta na Rynek 15

Lokal Słowackiego 4 

Oferta na lokal Słowackiego 4

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych