Stop dla Nielegalnego poboru wody

Stop dla Nielegalnego poboru wody

Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie w wyniku nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków zmusza do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska.
W związku z ograniczeniem strat w wyprodukowanej wodzie, z inicjatywy Zarządu Spółki od ponad dwóch lat realizowana jest akcja „Stop dla Nielegalnego poboru wody”.
Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całego miasta.
Rozpoczęcie akcji zostało poprzedzone okresem abolicji.
Odbiorcy, którzy do 28 lutego 2005 dobrowolnie zgłosili fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpisali umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie zostali obciążeni karą.
W efekcie zgłoszonych zostało 293 nieprawidłowości, z czego 157 dotyczyło poboru wody a 136 przypadków dotyczyło nielegalnego zrzutu ścieków.
Po tym okresie wszelkie ujawnione kradzieże wody i nielegalne zrzuty ścieków zaczęły podlegać karze.
Od początku uruchomienia akcji pracownikom Sekcji Kontrolnej przy wsparciu Straży Miejskiej udało się skontrolować prawie 12729 posesji odnotowując w tym 678 nieprawidłowości w poborze wody i 171 nieprawidłowości w odprowadzaniu ścieków.
 
 W czasie kontroli stwierdzono między innymi:

 • 151 przypadków ingerencji magnetycznej;
 • 294 przypadki nielegalnych punktów poboru wody;
 • 3 przypadki zatrzymania wodomierza ściskiem stolarskim
 • 18 obejść wodomierza;
 • 62 ingerencji w plomby, cechy legalizacyjne i umiejscowienie wodomierza na instalacji;
 • 3 przypadki nie uzgodnionego poboru wody z hydrantów;
 • 147 drobnych nieprawidłowości na instalacji przed licznikiem;
 • 68 przelewów z szamba do kanalizacji;
 • 103 bezpośrednich wpięć do kolektora.

Jak widać skala kradzieży wody i zrzutów ścieków na terenie miasta Jaworzna jest spora, a jej sposoby znacznie urozmaicone, jednakże MPWiK poprzez swą akcję w sposób znaczny i stanowczy stara się powstrzymać ten nielegalny proceder.
Tak jak dotychczas Sekcja ds. Kontroli MPWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego odbiorcy wody, korzystającego z usług MPWiK Sp. z o.o., w celu:     

 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
 • przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
 • sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
 • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa powyższych art. 6 ust 1, tak stanowi.

Oprócz powyższych uprawnień, zadaniem Sekcji jest dokonanie kontroli:

 • legalności wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 • jakości wprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej zgodnie z określonymi normami;
 • zawarcia umowy na legalny pobór wody lub legalne odprowadzanie ścieków;
 • ewentualnych, celowych uszkodzeń, pominięć wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

Warto wspomnieć, iż osoby, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków, podlegają karze zgodnie z art. 28. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Osoby korzystające z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy mogą podlegać karze nawet do 5000 zł grzywny, a osoby wprowadzające ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego zawarcia umowy mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.
W stosunku do osób, u których stwierdzono nieprawidłowości np. brak plomb na wodomierzu, pobór wody przed wodomierzem, brak wodomierza lub nielegalny zrzut ścieków, ustalane są kary dwa, trzy lata wstecz, na podstawie norm ryczałtowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Nałożenie kar opisanych powyżej nie zwalnia jednak odbiorcy usług od podpisania umowy zgodnie z Ustawą z dnia 7czerwca 2001 roku O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Natomiast kontrola dokonywana przez pracowników Straży Miejskiej w swych zamiarach, zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma na celu sprawdzenie dokumentacji związanej z kontenerami na śmieci oraz umowami na wywóz nieczystości płynnych oraz ich ilości w stosunku do zużycia wody w gospodarstwie domowym.
Istotnym wydaje się również fakt, iż nie wpuszczenie kontrolerów MPWiK Sp. z o.o. na teren posesji celem dokonania stosownych kontroli, skutkuje szybkim skierowaniem przez towarzyszących im funkcjonariuszy Straży Miejskiej wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
W tym przypadku kary za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów mogą wynieść początkowo 500 zł, lecz gdy sprawa trafi do kolegium Odwoławczego nawet 5000 zł.
Stop dla Nielegalnego poboru wody” to wymierne i obustronne korzyści dla wszystkich. Są to korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa – minimalizacja strat czystej wody, dla miasta – utrzymując i kontrolując porządek na prywatnych posesjach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla otaczającego środowiska – nie pozwalając na zanieczyszczenie gleb oraz wód podziemnych.
W zamiarach akcji, na przyszłość, jest kontrolowanie wszystkich odbiorców w sposób ciągły i systematyczny by wykluczyć wszelkie nieprawidłowości. W ciągu dnia sekcja ds. Kontroli wraz ze Strażą Miejską może odwiedzić do 20 zabudowań dziennie, co daje wynik ponad 300 posesji miesięcznie.
Sama akcja ma także zachęcić mieszkańców o informowaniu MPWiK Sp. z o.o. o zaobserwowanych „kradzieżach”. Wybierając bezpłatny numer 994 zachowując pełną anonimowość, można dokonać zgłoszenia.