Wytyczne do zabudowy wodomierza ogrodowego

Jeśli chcą Państwo korzystać z wody w celach ogrodniczych zmniejszając przy tym koszty za pobór wody, zachęcamy do montażu odrębnego wodomierza, nazywanego potocznie wodomierzem ogrodowym. W momencie montażu i korzystania z wodomierza ogrodowego ponoszą Państwo tylko koszty za wodę bezpowrotnie zużytą, tj. bez opłat za odprowadzenia ścieków.  

1. Aby zainstalować dodatkowy wodomierz ogrodowy należy:Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego. Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. lub przesłać pocztą na adres: Wodociągi Jaworzno. ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl bądź poprzez eBOK.

2. Po otrzymaniu warunków technicznych ( Wodociągi Jaworzno wydają warunki techniczne 
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku) należy wykonać wszelkie prace instalacyjne według poniższych wymagań:

 • wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować jako podlicznik wodomierza głównego (w układzie szeregowym),
 • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • należy zainstalować wodomierz  – sugerujemy montaż wodomierza firmy Itron (Unimag Cyble), który jest przystosowany do montażu modułu radiowego Cyble (kompatybilnego ze stosowanym  przez Wodociągi Jaworzno sp. z. o.o. systemem odczytu zdalnego). Należy zainstalować sprawny wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną. Istnieje możliwość zakupu wodomierza ogrodowego w Wodociągach Jaworzno Sp. z o.o.
 • przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające,
 • na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych  zaślepianych trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów,
 • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
 • woda pobrana za wodomierzem – podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu lub trawnika,

3. Miejsce montażu podlicznika podlega odpłatnemu odbiorowi technicznemu i oplombowaniu
przez Wodociągi Jaworzno sp. z.o.o. Gotowość do odbioru można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 32 3186028, pisemnie na adres Spółki, lub drogą elektroniczną 
na adres: kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl bądź poprzez eBOK.

4. Po przeprowadzeniu robót zgodnie z wymogami i wydanymi warunkami technicznymi oraz po zawarciu stosownej umowy i zaplombowaniu wodomierza „ogrodowego”, wskazania w/w wodomierza będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z Państwa nieruchomości.

5. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. odstąpią od uwzględniania w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej w następujących przypadkach:

 • z chwilą stwierdzenia braku ważnych cech legalizacyjnych wodomierza ogrodowego (legalizacja co 5 lat),
 • uszkodzenia plomb założonych przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.,
 • uszkodzenia licznika,
 • poboru wody na cele inne niż podlewanie terenów zielonych.

Informujemy również, że usługa kompleksowego montażu wodomierza ogrodowego jest realizowana przez Wodociągi Jaworzno. Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać pod nr tel. 32 3186028.