Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym

Termin realizacji:

Od 17.01.2022 do końca 2022 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną :”Oferta na świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym” z dopiskiem nie otwierać przed 13.01.2022 r. godz. 12.10 należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

13.01.2022 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022 r. o godz. 12.10

Osoba kontaktowa:

  • inż. Paweł Archamowicz – Specjalista ds. BHP i ppoż. 

tel. (032) 318-60-39

E-Mail pawel.archamowicz@wodociagi.jaworzno.pl

            bhp@wodociagi.jaworzno.pl

Zamawiana ilość prania : 900 kg

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  •  Cenę jednostkową netto za 1 kg prania odzieży roboczej
  • Wypełniony „Wykaz stosowanych środków piorących i dezynfekujących”
  • Pozytywną opinię lub Zaświadczenia Sanepidu na wykonywanie usługi prania   odzieży skażonej czynnikiem biologicznym. 
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Załącznik

Wykaz środków piorących