Szansa na unijne dotacje. Przedstawiciele JASPERS w Jaworznie

Szansa na unijne dotacje. Przedstawiciele JASPERS w Jaworznie

Buduje się realna szansa na pozyskanie przez miasto zewnętrznych środków z Funduszy Unijnych –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na budowę kanalizacji sanitarnej w północnych dzielnicach miasta. Złożony przez MPWiK Sp. z o. o., projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” poddawany jest kolejnej analizie, tym razem przez ekspertów  z inicjatywy JASPERS.
W obecnej chwili w ramach projektu, wykonano w całości dokumentacje projektowe dla osiedli: Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska. Dla osiedli Ciężkowice i Góra Piasku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono także Ocenę oddziaływania na środowisko, która zakończona została zgodą na realizację przedsięwzięcia. Do mieszkańców dzielnic objętych projektem rozsyłane były także mapki wraz z naniesioną propozycją przebiegu przyłączy kanalizacyjnych oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Ostatecznie Wniosek Aplikacyjny złożony został przez MPWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 grudnia 2008 r. Przez ponad rok projekt przechodził w kraju ocenę merytoryczną pierwszego i drugiego stopnia  uzyskując wynik pozytywny. Po tej ocenie był on gotowy do rozpatrzenia przez kolejny panel ekspertów – wyjaśnia Prezes Zarząd MPWiK Sp. z o. o. Józef Natonek. 
Panel ekspertów, o którym mowa to grupa JASPERS działająca przy Komisji Europejskiej, której celem jest bezpłatna pomoc doradcza i usprawnianie dużych projektów ubiegających się o finansowanie z unijnych funduszy.
Przedstawiciele tej organizacji David Tagg z Austrii i Magnus Emanuelsson ze Szwecji w dniach 2-3 marca gościli w naszym mieście.
Sama wizyta miała na celu zapoznanie się z terenem realizowanej inwestycji oraz z działalnością Spółki MPWiK. Wizyta opierała się także  i związana była z merytorycznymi dyskusjami na temat technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów projektu. Dwudniowy program wizyty oprócz panelów dyskusyjnych, zakładał także zwiedzanie obiektów już zrealizowanych oraz tych, które czekają na realizację. Goście odwiedzili tłocznię na ul. Batorego, ujęcie wody Piaskownia, na którym ma powstać stacja uzdatniania wody oraz teren oczyszczalni ścieków w Jeleniu.
Powyższa wizyta pozostawia dużą nadzieję na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jednak na ostateczny werdykt czy wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany trzeba jeszcze cierpliwie czekać. Jeśli projekt przejdzie pozytywnie wszelkie oceny Jaworzno będzie miało szanse na wybudowanie mieszkańcom ponad  78 km kanalizacji sanitarnej, której funkcjonowanie  pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.
Szacunkowa wartość projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”, opiewa na kwotę 172 mln zł. 
Dofinansowanie unijne, o które MPWiK zabiega to 105 mln zł.