Szósty już raz kanalizacja w Jaworznie otrzymała milionowe dofinansowanie

Szósty już raz kanalizacja w Jaworznie otrzymała milionowe dofinansowanie

Kanalizacja w dzielnicy Jeleń Łęg staje się faktem. Większość, bo prawie 90% prac, związanych z ułożeniem pod ziemią rur kanalizacyjnych została już wykonana. Do zrealizowania pozostają roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.  Zgodnie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej odtworzenia nawierzchni dotyczą i są prowadzone po linii prowadzonych wykopów.

Przy takich projektach  przedmiotem dofinansowania jest budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem. Nie obejmują one budowy nowej infrastruktury dodatkowej takiej jak chodniki, czy krawężniki. Chyba że zostały rozebrane pod budowę sieci sanitarnej  – tłumaczy kierownik Jednostki Realizującej Projekt jaworznickich wodociągów Małgorzata Wojas.

We wrześniu i październiku prace odtworzeniowe dróg prowadzone były w ulicy Bożka, Dolnej, Nadrzecznej, Nad Brzegiem, Celników oraz częściowo na ulicy Zwycięstwa (odcinek od skrzyżowania z ulicą Dolną do Mały Dół, a potem od ulicy Mały Dół do Wielki Dół).   

Obecnie kończymy prace przy budowie sięgaczy w ulicy Zwycięstwa. Na niektórych jej odcinkach prowadzone są już prace odtworzeniowe. Ułożona została warstwa wiążąca, a w najbliższych dniach pojawi się warstwa ścieralna. Z uwagi na sytuację w terenie, realizacja kanalizacji w rejonie Kościoła i skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Poddane musi być przełożona w czasie. Napotkaliśmy tam na utrudnienia, litą skałę, co wymusza na nas zmianę – technologii prowadzenia robót.  Podobna sytuacja ma miejsce w rejonie pętli autobusowej na ul. Zwycięstwa. Tam natomiast musimy zrezygnować z przewiertu i wykonać kanalizacje metodą tradycyjną – tłumaczy Małgorzata Wojas.

Powyższe zdarzenia Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Projekt, a raczej sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który właśnie przyznał miastu i jego mieszkańcom 58 mln dofinansowania.   Umowę na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie – Prezes Zarządu Józef Natonek i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.

Projekt o całkowitej wartości 111 983 128,69 zł otrzymał dotację w kwocie 58 303 261,71 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie on realizowany do końca 2020 r. Obejmie modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb (część mechaniczną), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (63,07 km) oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej (35,58 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 6000 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

Sama Byczyna, gdzie prace ruszyły już w czerwcu br., stanowi trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy. Oprócz Byczyny i oczyszczalni, złożony i pozytywnie oceniony wniosek obejmuje budowę kanalizacji m.in. na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także ul. Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.– dodaje Prezes Natonek, który nie kryje zadowolenia z otrzymanej dotacji i tego, co już udało się w mieście, a dokładnie w kwestii budowy ekologicznej kanalizacji sanitarnej zrobić.

Od 2011 roku jaworznickie wodociągi przeznaczyły ponad 320 mln zł na inwestycje polepszające standard życia mieszkańców. Na wspomnianą kwotę składała się m.in.: budowa 100 km nowej kanalizacji w północnych dzielnicach, budowa nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia, modernizacja około 50 km sieci wodociągowej, modernizacje części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniu, a co najważniejsze podłączenie 15 tys. mieszkańców do nowopowstałej infrastruktury kanalizacyjnej. Tym samym Jaworzno znalazło się w czołówce wraz z takimi miastami jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin.  W  opublikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rankingu wniosek na realizację VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazł się na 7 miejscu, na 149 zgłoszonych.wymuszają przesunięcie terminu zakończenia prac. Jednak sam termin podłączenia się do kanalizacji nie jest zagrożony. Jak tłumaczą pracownicy wodociągów, na wiosnę 2018 roku mieszkańcy Jelenia Łęgu będą mogli ruszać z pracami na terenie swoich posesji. Teraz priorytetem jest odbudowa dróg, a tam gdzie jest to możliwe zabezpieczenie ich na okres zimowy i zakończenie zadań wiosną 2018r, przy znacznie lepszych warunkach pogodowych.