Umowy

Umowy

 1. Umowa – odbiorca indywidualny

  W celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki – parter, stanowisko ds. zawierania umów wod-kan – z dowodem osobistym oraz z następującymi dokumentami:
  1. wniosek o zawarcie umowy
   1. wzór A – wodomierz
   2. wzór B – ryczałt
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, itp.

  W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dokument, który uprawdopodobni fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości (np. decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości).

  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę – ryczałt
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt

  Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27

 2. Umowa – odbiorca prowadzący działalność gospodarczą

  W celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki – parter, stanowisko ds. zawierania umów wod-kan – wraz następującymi dokumentami:
  1. wniosek o zawarcie umowy
   1. wzór A – wodomierz
   2. wzór B – ryczałt
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, itp.
  3. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę – ryczałt
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt

  Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27

 3. Umowa – Zarządca Nieruchomości

  W celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy zgłosić się do siedziby Spółki – parter, stanowisko ds. zawierania umów wod-kan – wraz następującymi dokumentami:

  1. wniosek o zawarcie umowy
   1. wzór A – wodomierz
   2. wzór B – ryczałt
  2. Umowa o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną
  3. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w sprawie udzielenia zarządcy pełnomocnictw do zawierania umów
  4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości
  5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości

  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę – ryczałt
  wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt

  Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27

 4. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa może być rozwiązana:
   1. przez Odbiorcę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
   2. przez Przedsiębiorstwo za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w razie zaistnienia przesłanek uprawniających Przedsiębiorstwo do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy, tj. w razie wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa, nieuiszczania przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, niespełniania przez wprowadzane ścieki wymogów jakościowych określonych w przepisach prawa lub stwierdzenia celowego uszkodzenia albo pominięcia urządzenia pomiarowego albo nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
   3. za porozumieniem stron.
  2. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wypowiedzenia Odbiorcy postanowień umownych dotyczących ustalania ilości odprowadzanych ścieków jako równej ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, w przypadku, gdy Odbiorca korzysta z wody przepływającej przez wodomierz przeznaczony do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej, a następnie jest ona odprowadzana z nieruchomości Odbiorcy instalacjami i urządzeniami kanalizacyjnymi należącymi do Przedsiębiorstwa.
  3. Rozwiązanie umowy wymaga oświadczenia złożonego na piśmie.
  4. Wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

  wniosek o rozwiązanie umowy

  Stanowisko ds. umów czynne od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700.
  W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (032) 318 60 27

 5. Akty Prawne

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70)

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr L/636/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rady Miejskiej w Jaworznie, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 23.03.2006 r.(Nr 35, poz.1020)