Warunki techniczne

Warunki techniczne

W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków wykonania remontu przyłącza wodociągowego, warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego lub warunków technicznych na zmianę lokalizacji węzła wodomierzowego należy złożyć jeden z poniższych wniosków.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Klienta.

Informacji o etapie i trybie rozpatrzenia sprawy udziela Dział Techniczny Spółki, pod numerem telefonu 032 318-60-26 lub 318-60-49.


Określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego

Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego należy dołączy:

  • dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
  • mapę zasadniczą (w skali 1:500, 1:1000) z zaznaczoną działką, której dotyczy sprawa.

Wniosek o wydanie warunków technicznych


Określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych zabudowy wodomierza głównego należy dołączyć:

  • dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)

Wniosek o zabudowę wodomierza głównego


Określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody

Do wniosku o określenie warunków technicznych rozdziału poboru wody należy dołączyć:

  • dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)
  • wniosek w powyższej sprawie winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

Wniosek o rozdział poboru wody


Określenie warunków technicznych na zabudowę wodomierza „do podlewania ogrodu”

Wniosek o zabudowę wodomierza do podlewania ogrodu


Określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego

Do wniosku o określenie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego należy dołączyć:

  • dokument określający posiadane prawo do władania nieruchomością (np. Akt Notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych)

Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego


Określenie warunków remontu przyłącza wodociągowego

Wniosek na wykonanie remontu przyłącza wodociągowego