Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym

Zapytanie ofertowe:

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym”

Termin realizacji:

Od 01.01.2016 do końca 2016 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Oferta na świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym” z dopiskiem nie otwierać przed 19.11.2013 r. godz. 14.10 należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

08.12.2015 r. do godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2015 r. o godz. 14.10

Osoba kontaktowa:

inż. Paweł Archamowicz – Specjalista ds. BHP i ppoż.
tel. (032) 318-60-39
E-Mail pawel.archamowicz@mpwik.jaworzno.pl
bhp@mpwik.jaworzno.pl

Zamawiana ilość prania: 1500 kg

Złożona oferta powinna zawierać:

• Nazwę i adres oferenta
• Termin ważności oferty – minimum 30 dni
• Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
• Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
• Cenę jednostkową netto za 1 kg prania odzieży roboczej
• Wypełniony „Wykaz stosowanych środków piorących i dezynfekujących”
• Pozytywną opinię lub Zaświadczenia Sanepidu na wykonywanie usługi prania odzieży skażonej czynnikiem biologicznym.
• Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

• Cena 100 %

Wzór umowy

Wykaz środków piorących