„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym”

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym”

 

Zapytanie ofertowe:

„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym”

Termin realizacji:

Od 01.01.2015 do końca 2015 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną :”Oferta na świadczenie kompleksowych usług pralniczych odzieży roboczej skażonej czynnikiem biologicznym” z dopiskiem nie otwierać przed 18.11.2014 r. godz. 14.10 należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

18.11.2014 r. do godz. 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2014 r. o godz. 14.10

Osoba kontaktowa:

inż. Paweł Archamowicz – Specjalista ds. BHP i ppoż. tel. (032) 318-60-39
 e-mail: pawel.archamowicz@mpwik.jaworzno.pl  bhp@mpwik.jaworzno.pl

Zamawiana ilość prania : 1500 kg

Złożona oferta powinna zawierać:

• Nazwę i adres oferenta
• Termin ważności oferty – minimum 30 dni
• Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
• Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
• Cenę jednostkową netto za 1 kg prania odzieży roboczej
• Wypełniony „Wykaz stosowanych środków piorących i dezynfekujących”
• Pozytywną opinię lub Zaświadczenia Sanepidu na wykonywanie usługi prania   odzieży skażonej czynnikiem biologicznym.
• Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

• Cena 100 %

Wykaz środków

Wzór umowy