Wnioski o dotację z UM do 15 października

Wnioski o dotację z UM do 15 października

Wszystkie osoby, które otrzymały wycenę budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z regulaminem mają czas do 15 października na złożenie wniosku na uzyskanie dotacji.  Złożony w terminie i pozytywnie rozpatrzony wniosek jest gwarancją na podpisanie umowy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej na otrzymanie dotacji w wysokości 50% wartości przyłącza jednak nie więcej niż 2000 zł. To bardzo ważna kwestia, gdyż wszelkie prace budowlane na posesji mogą być prowadzone dopiero po zawarciu umowy z UM.  

Zależy nam aby jeszcze w tym roku wykonać jak największą liczbę podłączeń oraz aby mieszkańcy skorzystali ze środków jakie na ten rok zabezpieczyła  gmina. Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które otrzymały od nas wyceny na budowę przyłącza, aby złożyły w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Dwornickiego 5 właściwe wnioskitłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.  

Osoba ubiegająca się o dotację celową zobowiązana jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki,
o których mowa stanowią: oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością, stosowna umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt wykonania przyłączenia (np. wycena z MPWiK), umowa z firmą na wykonanie przyłączenia lub oświadczenie Wnioskodawcy o wykonaniu przyłączenia we własnym zakresie
(w przypadku gdy przyłącz realizowany jest przez inną firmę niż firma wyłoniona w drodze przetargu przez MPWiK). Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy lub o negatywnym rozpatrzeniu wniosku na piśmie,
w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

Łącznie za budową przyłączy z dofinansowaniem pochodzącym z NFOŚiGW oraz UM opowiedziało się blisko 90% mieszkańców. Na 160 posesji zgodę wyraziło 144 gospodarstw domowych. Już teraz w Pieczyskach wybudowano 62 przyłącza. W sierpniu zrealizowano ich 16, a we wrześniu aż 46.  W październiku ma powstać blisko 60 podłączeń. Mają być realizowane m.in. w ulicy: Sikorskiego, Władysława Orkana, Zoli, Dębowskiego, Szerokiej, Fałata, Przemysłowej, Poniatowskiego. Wodociągi planują zakończyć budowę wszystkich przyłączy w osiedlu Pieczyska w listopadzie br.