Woda źródłem danych

Woda źródłem danych

Coraz częściej w naszym życiu możemy zetknąć się ze stwierdzeniem „smart dom”, czy „inteligentna sieć”. To sformułowanie odnosi się do pewnego zbioru elementów, którymi można zdalnie i przenośnie sterować, i które ze sobą ściśle współpracują. Ale czy można sieć wodociągową nazwać inteligentną? Okazuje się, że przy obecnie rozwiniętej technologii, systemach informatycznych, telemetrii i zdalnie sterowanych układach można. Właśnie pracownicy MPWiK w Jaworznie nad czymś takim pracują. Do końca 2019 roku chcą stworzyć system zarządzania siecią wodociągową w mieście Jaworzno. Dość złożona i skomplikowane nazwa, ale wyjaśniamy na czym ten system będzie polegał. Obecnie wszystkie obiekty wodociągowe w mieście, takie jak: ujęcia, hydrofornie, pompy i zbiorniki wody pitnej są opomiarowane pod względem ilości produkowanej i przepływającej wody, a także pod względem pomiaru ciśnienia. W znaczący sposób istniejąca sieć jest zinwentaryzowana pod względem długości i średnicy rurociągów. Na potrzeby budowy systemu teren Jaworzna został podzielony na 19 stref. W powyższych strefach w 2017 roku zostaną zamontowane punkty pomiarowe w ilości 20 sztuk, które będą zbierać i przesyłać potrzebne dane. Docelowo do 2019 będzie ich ponad 58 i zostaną one podłączone do funkcjonującego w Spółce systemu SCADA. W dalszej perspektywie planowany jest również zakup modelu hydraulicznego dla systemów dystrybucji wody. Ma on wspierać przeprowadzanie analiz jakościowych przepływającej wody oraz zarządzanie energią elektryczną w trakcie produkcji jak i podczas eksploatacji sieci wodociągowej.

Kluczowym zadaniem systemu będzie analiza przepływów, ciśnienia i poboru wody, a także wczesne wykrywanie ewentualnych wycieków sieci w poszczególnej strefie. Na podstawie danych z produkcji wody na ujęciach oraz o ilości wtłoczonej wody do poszczególnych stref, uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące rozbioru wody, szacunkowych strat. W ten sposób szybciej, celniej wytypujemy odcinki i elementy sieci do wymiany, a także skalkulujemy opłacalność tej inwestycjiwyjaśnia Jarosław Suchanek z Działu Technicznego MPWiK. 

Jednym słowem na tej podstawie będzie można sprawniej i efektywniej zarządzać siecią wodociągową. Badać przepływy, dokonywać zmian co do kierunku zasilania, a także zwiększać lub zmniejszać ciśnienie w sieci, w zależności od rozbioru, okresu, pór roku, czy czasu.
Co powinno przełożyć się na jeszcze większą stabilność w dostawach wody mieszkańcom. Jednym słowem powstanie system dystrybucyjny poparty odpowiednim modelem informatycznym, który da szansę na sukcesywne eliminowanie zjawisk, które mogą mieć wpływ na system dystrybucyjny wody. Tego wymaga bezpieczeństwo dostaw wody od ujęcia do odbiorcy końcowego – ciągłego monitoringu. Efektem powyższych działań ma być także minimalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury wodociągowej.