Wodociągowe wydarzenia 2014 roku

Wodociągowe wydarzenia 2014 roku

Koniec roku to czas podsumowań. To moment na zadanie sobie pytania: Co udało się zrealizować? Co mogliśmy zrobić lepiej lub szybciej? Co było naszym największym sukcesem? Dobrych i pracowitych chwil w MPWiK nie brakowało. Można rzec, że 2014 rok w wodociągach upłynął pod hasłem „kanalizacja i dotacja”. Zakończono liczne, kilkuletnie inwestycje. Pozyskano nowe środki finansowe oraz zaproponowano mieszkańcom nową, niższą taryfę za wodę i ścieki.   

 

Kanalizacja dla 15 tysięcy mieszkańców We wrześniu, a dokładnie 17 września oficjalnie zakończono, trwający trzy lata, pierwszy etap projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość pierwszej części projektu zamknęła się w kwocie ponad 119 mln zł brutto, z czego 65 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Spójności, a blisko 17 mln pożyczka z WFOŚiGW. Resztę stanowił wkład własny gminy oraz spółki wodociągowej. W ramach inwestycji oprócz nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstało ok. 86 km kanalizacji dla 3 tysięcy gospodarstw domowych. Jeszcze w styczniu 2014 rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji dla 2 tysięcy mieszkańców m.in. z osiedla Bory i Warpie, a w marcu przystąpiono do gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Są to  zadania prowadzone w ramach II Fazy Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, której wartość opiewa na 63 mln zł.W planach są kolejne projekty kanalizacyjne m.in. dla osiedli Jeleń i Dąbrowa Narodowa. W 2015 roku ma być także przygotowana dokumentacja projektowa dla sieci sanitarnej w osiedlu Byczyna. Dotacje dla mieszkańców

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska,Jaworzno otrzymało rekordową sumę – 16,5 mln zł. Ta kwota to pożyczka oraz bezzwrotna dotacja w jednym, która w całości jest przeznaczona na wsparcie mieszkańców przy budowie prywatnych podłączeń kanalizacyjnych. Z zebranych dokumentów wynika, że po tego typu wsparcie, do końca 2015 roku może sięgnąć prawie 2800 mieszkańców z północnych dzielnic. Gospodarstwa te mogą otrzymać z NFOŚiGW około 40% wartości budowy przyłącza oraz ewentualną dotację z UM miasta.  W 2014 z tej formy wsparcia skorzystało już blisko 2000 mieszkańców z osiedli: Góra Piasku, Ciężkowice, Długoszyna oraz części Śródmieścia.
W roku 2015 planowana jest budowa około 800 sztuk przyłączy oraz nabór nowych umów na realizację podłączeń w dzielnicach Bory i Warpie.

Bieżące inwestycje

Działania związane z rozbudową kanalizacji, nie spowodowały, że pozostałe dzielnice oraz zadania związane z bieżącą wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta zostały pominięte. Oprócz unijnego projektu przyjęty plan inwestycyjny spółki w roku 2014 pozwolił na modernizację sieci wodociągowej o wartości 3 mln zł i długości 17 kilometrów. Za tą kwotę wymieniono rurociągi m.in. na osiedlu Podłęże (to był już czwarty rok intensywnej i konsekwentnej modernizacji sieci na tym osiedlu), a także rozpoczęto wymianę sieci na osiedlu Łubowiec oraz w ulicy Lipowej, Cyprysowej i Łazowej. Przystąpiono także do prac projektowych w celu wymiany sieci wodociągowej na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej oraz w dzielnicy Jeleń Łęg. W grudniu po przygotowaniu projektu budowlanego przekazano plac budowy pod wymianę sieci wod-kan na Osiedlu Stałym. Będzie to inwestycja dwuletnia, podobnie jak remont przepompowni Siłownia II.

Jeśli chodzi o prace kanalizacyjne w dzielnicach, na które w roku 2014 firma zabezpieczyła również 3 mln zł, to największym zadaniem była prowadzona obecnie modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej/Armii Krajowej. Kontynuowane były także prace przy przebudowie kanalizacji w ulicy Sulińskiego.

Co miesiąc niższe rachunki

W nowej taryfie na lata 2014/2015 wodociągi zaproponowały obniżenie ceny wody. Z kwoty 5,39 złotych brutto za 1 metr sześcienny, na kwotę 5,23 zł brutto za metr sześcienny. Cenę ścieków, pozostawiono na dotychczasowym poziomie – 8,73 zł za metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych, opłaty stałe nie uległy zmianie. Na obniżenie ceny wody znaczący wpływ miało przede wszystkim uruchomienie nowej stacji uzdatniania wody Piaskownia, intensywna wymiana oraz remont sieci wodociągowej. Te działania oraz szereg rozwiązań organizacyjno – zarządczych spowodowały m.in. obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki, które przyczyniły się do zmiany ceny wody dla mieszkańców.  

Także w 2014 roku, wychodząc na przeciw swoim klientom, Spółka wprowadziła nową usługę tzw. e-fakturę. Teraz każdy mieszkaniec posiadający dostęp do Internetu może zarejestrować się do systemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione rachunki oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki. Wystarczy zarejestrować się w Internetowym Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o. o. na stronie www.mpwik.jaworzno.pl w zakładce e-bok. Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość zawierającą login i hasło, które potem sam będzie mógł zmienić. Od tego czasu wszystkie faktury będą otrzymane drogą elektroniczną. Chęć korzystania z e-Faktury można zgłosić także osobiście w siedzibie Spółki w Dziale Sprzedaży (pokój 0,15). W przypadku gdy mieszkaniec zdecyduje się na e – Fakturę, która jest dokumentem bezpiecznym, posiadającym taką samą wartość prawną jak faktura drukowana, stawka za rozliczenie zostanie mu obniżona z 2,33 zł brutto na 1,00 zł brutto.

W połowie 2014 roku, na prośbę mieszkańców, wodociągi wprowadziły miesięczny odczyt wodomierzy. Od lipca odczyty dokonywane są przez upoważnionych pracowników Spółki zdalnie tzw. metodą radiową. Aby przygotować się to tych zmian, od początku roku wodomierze główne w całym mieście były wyposażane w nakładki służące do radiowego odczytu wodomierzy. Równolegle w razie potrzeby dokonywane były także wymiany wodomierzy głównych na wodomierze kompatybilne z systemem radiowego odczytu.

Nagroda za współpracę i rozwiązania zarządcze

15 kwietnia 2014 roku Jaworznickie wodociągi z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” odebrały certyfikat “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodą „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” uhonorowanych zostało łącznie 14 zakładów pracy z całego kraju, które na rynku pracy kierują się dobrymi wartościami, popieranymi przez związki zawodowe. Mowa tu m.in. o stabilnym zatrudnieniu, etyce w podejściu do polityki kadrowej, przestrzeganiu bezpieczeństwa i standardów pracy oraz o dialogu z załogą, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego wyniku finansowego. O wyborze zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, w skład której weszli przedstawiciele NSZZ Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego, który od kilku lat sprawuje honorowy patronat nad akcją. 

Pisząc o najważniejszych wydarzeniach, nagrodach i unijnej kanalizacji oraz dziękując wszystkim pracownikom firmy za wkład i zaangażowanie w rozwój i poprawę infrastruktury wod-kan, MPWiK przygotowuje kolejne inwestycje na rok 2015. Będą to przede wszystkim zadania służące mieszkańcom i wpływające bezpośrednio na poprawę jakości świadczonych usług.