Wykonanie przyłącza wody do planowanego osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

Wykonanie przyłącza wody do planowanego osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie zaprasza zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza wody do planowanego osiedla Sadowa Góra w Jaworznie”,

zgodnie z załączonym projektem wykonawczym.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie tutejszego Przedsiębiorstwa
43-600 Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 – Kancelaria.
 
Termin składania ofert upływa dnia: 1 lipca 2016 r. o godzinie 12:00
Termin wykonania przyłącza do dnia: 15 sierpnia 2016 r.

W ofercie należy uwzględnić:

1. Kompleksowe wykonanie przyłącza wody wraz z koniecznym do zabudowy materiałem.
2. Zajęcie działki drogowej zgodnie z decyzją lokalizacyjną wydaną przez MZDiM
w Jaworznie.
3. Zajęcie działek gminnych zgodnie z decyzją.
4. Wykonanie próby ciśnieniowej.
5. Wykonanie dezynfekcji przyłącza wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania fizykochemicznego i mikrobiologicznego wody.
6. Wykonanie geodezji powykonawczej.
7. Wskazać okres gwarancji (wymagany min. 3 lata)
8. Załączyć aktualne dokumenty kierownika budowy.

Kryterium wyboru wykonawcy = 100% cena netto.

Osoba do kontaktu:

Marcin Pedyński tel. (32) 318-60-49, e-mail.: marcin.pedynski@mpwik.jaworzno.pl

Załączniki:

Decyzja administracyjna

Projekt wykonawczy

Informacja o wyniku postępowania

 

*Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.