Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

 Zapytanie ofertowe:

„Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

Termin realizacji:

31.10.2014 rok

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

19.09.2014 r. do godz. 10.00

Osoba kontaktowa:

Marek Pacho z-ca kierownika działu sieci wod.-kan.

tel. (032) 318-60-37

E-Mail marek.pacho@mpwik.jaworzno.pl

Złożonaofertapowinna zawierać:

Nazwę i adres oferenta

  • Termin ważności oferty – minimum 14 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

Cena 100 %

Materiały do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy