Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

Zapytanie ofertowe na:
Wykonanie regulacji wysokościowej włazu kanalizacyjnego metodą samopoziomowania

Termin Realizacji:
Do końca 2013 roku

Lokalizacja miejsca wymiany:
W ciągach ulicznych miasta Jaworzna, według wskazań zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Kancelaria /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34 

Termin składania ofert:
31.05.2013 r. do godz. 12.00

Osoba kontaktowa:
Marek Pacho – Dział Eksploatacji Sieci wod – kan tel. 318-60-37

Złożona oferta winna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu  wzoru umowy
  • Cenę netto oraz brutto zł/szt. dla włazu z wypełnieniem betonowym
  • Cenę netto oraz brutto zł/szt. dla włazu żeliwnego
  • Dopuszcza się możliwość składnia ofert częściowych, oddzielnie dla regulacji włazu żeliwnego i z wypełnieniem betonowym

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy.

Kryteria wyboru ofert:
Cena zł. netto – 100%

Termin ważności oferty:
Minimum 30 dni

Załączniki:

określenie przedmiotu zamówienia

wzór umowy