Zaawansowanie projektu

Zaawansowanie projektu


Wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności

W dniu 03.12.2008 r. został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008) wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Po kilkukrotnych zmianach i uzupełnieniach wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I i II stopnia. 26.10.2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało wniosek do oceny przez ekspertów inicjatywy JASPERS. W dniu 02.03.2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami inicjatywy Jaspers, po którym 19.03.2010 r. przedłożono do NFOŚiGW wniosek uzupełniony o uwagi sformułowane w Guidance note (wytycznych), stanowiącej podsumowanie w/w spotkania. Trwa kolejna weryfikacja wniosku mająca na celu sprawdzenie sposobu wprowadzenia uwag zawartych w Guidance Note i sformułowanie tzw. Completion note wysyłanej przez Jaspers do Komisji Europejskiej.

Wniosek o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW

06.04.2009 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o udzielenie pożyczki. 01.09.2009 r. otrzymano z WFOŚiGW promesę finansową ważną do 30.06.2010 r. Trwają pracę nad przedłużeniem terminu promesy.

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakończono prace nad dokumentacją projektową dla osiedli:

  • Ciężkowice,                         
  • Góra Piasku, Długoszyn,
  • Pieczyska

oraz zadania inwestycyjnego  „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową wodociągu magistralnego Ø 450 ze stacji do ul. Szklarskiej”. Uzyskano dla w/w projektów decyzje o pozwoleniu na budowę oraz opracowano projekty wykonawcze i dokumentację kosztorysową.

Dokumentacja przetargowa

Opracowano dokumentację przetargową (SIWZ, warunki kontraktowe, umowy, itp.) dla:

  • Promocji Projektu,
  • Pomocy technicznej,
  • Inżyniera Kontraktu,
  • Kontraktu IV – w oparciu o warunki kontraktowe Fidic.

Na ukończeniu znajduje się dokumentacja przetargowa dla:

  • Kontraktu II – w oparciu o warunki kontraktowe Fidic,
  • Kontraktu III – w oparciu o warunki kontraktowe Fidic,

Roboty budowlano-wykonawcze

Zakończono roboty budowlano-montażowe prowadzone w ramach Kontraktu I – „Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie”.

Umowa z NFOŚiGW

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna” uzyskał wsparcie finansowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach inwestycji powstanie m.in. ponad 86 km kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach, Długoszynie, na Górze Piasku i na Pieczyskach. Umowę o dofinansowanie jaworznickiego projektu podpisali w piątek – 10 września – przedstawiciele zarządu MPWiK Józef Natonek i Rafał Łabaj oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha.
– Wydarzenie to zwieńczyło i ukoronowało wysiłek wielu ludzi, którzy przez kilkanaście miesięcy pracowali nad przygotowaniem projektu – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to priorytetowa inwestycja, która przyniesie ogromne korzyści zarówno mieszkańcom Jaworzna jak i środowisku.

Projekt modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku i w południowej części Pieczysk – łącznie 86,12 km. Dodatkowo w ramach projektu planowana jest budowa stacji uzdatniania wody „Piaskownia” w osiedlu Szczakowa wraz z rurociągiem magistralnym o długości 4,31 km.

Planowany koszt realizacji całego Projektu wynosi ponad 206 mln zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych, mogących podlegać refundacji ze środków unijnych, została oszacowana na 129 mln.
– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisując umowę o dofinansowanie uzyskało wsparcie z Funduszu Spójności w kwocie ponad 110 mln zł., co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych – wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK. – Zakończenie robót budowlano-wykonawczych realizowanych w ramach projektu planowane jest na grudzień 2013 r., jednak zamknięcie projektu i rozliczenie jego efektów nastąpi w roku 2016.

W ramach projektu zrealizowano już jeden z kontraktów – „Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie”. Głównym założeniem budowy przepompowni nieczystości przy ul. Batorego było odprowadzanie ścieków m.in. z dzielnicy Szczakowa do oczyszczalni Jeleń Dąb i uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu rzeki Biała Przemsza.

Dzięki temu kontraktowi powstało ponad 7 km rurociągu tłocznego wraz z grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi oraz tłocznia ścieków, mogąca przyjąć prawie 130 l. nieczystości płynnych na sekundę. Tłocznia wyposażona została w urządzenia sterujące, pozwalające na bezobsługową pracę oraz w instalację dozowania środków chemicznych wykorzystywanych do niwelowania nieprzyjemnych zapachów. Wartość tej części inwestycji wyniosła 10 mln. zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.