Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Pracownicy jaworznickich wodociągów przypominają swoim klientom o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek  których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, może  wyeliminować tego typu zdarzenia.

 

O czym należy pamiętać przed nastaniem oraz w trakcie trwania okresu zimowego?

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprze naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:

  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed i na posesji,
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić  wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu  umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji

Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod bezpłatny numer telefonu 994. Wówczas MPWiK Sp. z o. o. dokona wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna.

Tak więc nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców. Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.