Zawarcie pisemnej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Zawarcie pisemnej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie przypomina szanownym mieszkańcom, że ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 123, poz. 858 z 2006 r.) wymaga zawarcia z klientami pisemnych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.

Mając na względzie dbałość o odpowiednie zabezpieczenie praw swych klientów, a także biorąc pod uwagę wykładnię przepisów w/w ustawy stosowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Spółka postanowiła wprowadzić wzory umów, które należycie chronić będą interesy konsumentów.

W związku z powyższym MPWiK sp. z o.o. wysyłać będzie do swych klientów zawiadomienia o potrzebie zawarcia nowej umowy przesyłając jednocześnie jej projekt w celu zapoznania się z jego treścią przez Odbiorcę.

Aby nasi klienci mogli uzyskać wysoki standard ochrony swych praw koniecznym jest zawarcie nowej umowy. W związku z tym prosimy naszych klientów o zgłaszanie się do siedziby Spółki MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie przy ul. Św. Wojciecha 34; 43-600, zabierając z sobą następujące niezbędne dokumenty:

  • Akt własności nieruchomości (wyciąg z Ksiąg Wieczystych lub Akt Notarialny)
  • Dowód osobisty

Za utrudnienia wynikające z potrzeby wprowadzenia nowych umów na dostawę wody
i odprowadzanie ścieków przepraszamy i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.