Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i za rok 2024.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i za rok 2024.

Zarząd Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i za rok 2024.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza Wodociągów Jaworzno przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  1. cena,
  2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw branży wodociągowej w okresie ostatnich 5 lat,
  3. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej,
  4. uczestnictwo biegłych w badaniu.

W ofercie prosimy o przedstawienie danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy wraz z danymi biegłego rewidenta i osób współpracujących.

Oferty będą przyjmowane do 15 września 2023 r.

Wzór umowy