Dostawa odczynników i materiałów do badań mikrobiologicznych, pakiet 3

Dostawa odczynników i materiałów do badań mikrobiologicznych, pakiet 3

Warunki dotyczące dostarczania odczynników:

 1. Dostawa odczynników odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego wysłanego do Wykonawcy z wyszczególnionym rodzajem i ilością produktów.
 2. Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionych produktów odbyła się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko.
 3. Przydatność do użycia produktów nie może być krótsza niż ¾ całkowitego okresu trwałości danego produktu.
 4. Miejsce dostawy produktów: Dział Analiz Laboratoryjnych, ul. Dąb 105, 43-600 Jaworzno.
 5. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów jakości do zamówionych produktów elektronicznie na adres mailowy: laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl
 6. Zamówienia będą realizowane w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024 r.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania maksymalnych ilości produktów w czasie trwania umowy.

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Miejsce składania ofert:
 2. w formie elektronicznej: wiadomość e-mail zatytułowaną: ”Dostawa odczynników i materiałów do badań mikrobiologicznych, pakiet 3” należy przesłać na adres e-mail: laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl
 3. termin składania ofert: 31.05.2024r, godz. 12:00
 4. osoba kontaktowa: Włodzimierz Hulbój – Kierownik Działu Analiz Laboratoryjnych, tel. 32 616 70 38.
 5. Złożona oferta powinna zawierać:
 6. nazwę i adres oferenta,
 7. termin ważności oferty – minimum 30 dni,
 8. warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury,
 9. oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy,
 10. odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej,
 11. wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie produkty określone w specyfikacji;
 12. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria: cena 100 %.

Materiały do pobrania:

 1. Załącznik 1 – pakiet 3
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie