Tanie podlewanie – montaż wodomierza grodowego

Tanie podlewanie – montaż wodomierza grodowego

Dbasz w sezonie letnim o swoje uprawy? Podlewasz duży ogród i chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych oraz zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków? Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą odbiorca instaluje na własny koszt. Montaż można wykonać osobiście lub zlecić profesjonalnej firmie z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanych przez Wodociągi warunkach technicznych tzn. wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować na instalacji wewnętrznej, jako podlicznik wodomierza głównego. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku, natomiast sam wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku w miejscu o swobodnym dostępie. Należy zainstalować wodomierz przystosowany do montażu modułu radiowego obsługiwanego przez tutejsze przedsiębiorstwo wodociągowe, a przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające.

Od 01.10.2020r. powyższą usługę można także zlecić Wodociągom Jaworzno. Wystarczy złożyć w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego oraz wniosek na zlecenie wykonania tejże usługi. Wszystkie wymagane dokumenty można przekazać:

Po zaakceptowaniu terminu realizacji, pracownicy Spółki dostarczą warunki techniczne, wykonają usługę montażu wodomierza ogrodowego oraz dokonają odbioru technicznego. A po zawarciu stosownej umowy wskazania wodomierza ogrodowego będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości. Cennik kompleksowej usługi montażu wodomierzy ogrodowych dostępny jest na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać pod nr tel. 32 3186028.

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”