DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. został powołany w celu świadczenia w imieniu Gminy usługiodbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Jaworzna oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Była to odpowiedź na zmianującą się, niepewną oraz monopolistyczną sytuację na rynku odpadów komunalnych, a także na znaczne i uciążliwe dla mieszkańców obniżenie jakości realizowanych usług.

Zgodnie z umową podpisaną z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnej Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wodociągów Jaworzno od października 2020 r. będzie stopniowo przejmował odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK, wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady), a w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki na selektywną zbiórkę. Do zadań działu należeć będzie również oznakowanie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów oraz transport odpadów komunalnych do miejsc zagospodarowania.