Rusza przetarg na budowę kanalizacji w Dąbrowie Narodowej

Do końca kwietnia ma zostać ponownie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. To pierwszy krok do rozbudowy sieci sanitarnej w tej dzielnicy. Drugi uzależniony jest od zainteresowania podłączeniem samych mieszkańców, dla których sieć będzie realizowana.

Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km instalacji ściekowej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 km instalacji wodociągowej. Jednak by te plany mogły dojść do skutku, wodociągi potrzebują nie tylko samego wykonawcy, ale i deklaracji mieszkańców. Przystępując i rozpoczynając budowę, a jednocześnie zaciągając na jej realizację zobowiązanie, firma musi być pewna, że mieszkańcy Dąbrowy z wybudowanej sieci będą korzystać.

Dlatego też, aby inwestycja ruszyła, musi być spełniony jeszcze jeden warunek: 80% właścicieli posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej podpisze do 30.06.2019 r., deklarację w postaci umowy na odprowadzanie ścieków z jaworznickimi wodociągami. Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji.

Podpisanie stosownej umowy mieszkańcy Dąbrowy Narodowej mogą dokonać w siedzibie Spółki, zlokalizowanej w Jaworznie przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.

Obywatele Dąbrowy Narodowej o tym fakcie zostaną również poinformowani listownie. Wodociągi rozpoczęły właśnie korespondencje pism wraz z załączonym wzorem umowy o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Umowa określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego, skutkującego podłączeniem nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej.

Aktualny procent mieszkańców, którzy podpisali umowę, będzie aktualizowany i prezentowany na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl

Ponadto od kilku miesięcy na stronie internetowej www.kanalizacja.jaworzno.pl dostępny jest projekt z trasą przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, z którą mieszkańcy mogą się zapoznać. Wszelkie uwagi i wyjaśnienia co do przebiegu sieci oraz przyłączy można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt pok. 1.25, nr tel. 32 318 60 74. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Światowy Dzień wody 2019

Woda dla wszystkich. Pod takim hasłem w 2019 roku odbywa się Światowy Dzień Wody. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest twoim prawem. Można przeczytać na stronie Światowego Dnia Wody http://www.worldwaterday.org. Jak podkreślają twórcy oraz międzynarodowi działacze, chodzi o to by "Nie pozostawić nikogo w tyle" i zgodnie z zakresem zrównoważonego rozwoju, stworzyć możliwości dostępu do bezpiecznej wody dla wszystkich do 2030 roku.

Dziś wciąż pomimo rozwoju technologii i systemów uzdatniania wody, miliardy ludzi na Świecie żyje bez dostępu do czystej wody. Coroczny Światowy Dzień Wody, przypadający na 22 marca, ma zwracać uwagę na problemy związane z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wielu ludzi pozostało w tyle. Skąd wzięły się tak olbrzymie i niesprawiedliwe dysproporcje z dostępem do bezpiecznej wody. Światowy Dzień wody ma szczególnie zwrócić uwagę na zasoby wodne w krajach ubogich, słabo rozwiniętych gospodarczo. Na fakt, że dostęp do wody stanowi podstawę zdrowia publicznego, a zatem ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i stabilnego i prosperującego świata. Nie możemy iść do przodu jako globalne społeczeństwo, podczas gdy tak wielu ludzi żyje bez bezpiecznej wody – alarmują działacze UN-WATER.

W Jaworznie woda w ponad 95% produkowana jest na ujęciach własnych – 4 ujęciach głębinowych i 1 ujęciu powierzchniowym. Jaworznicka woda cechuje się dobrą jakością oraz dużą zawartością składników mineralnych, w tym wapnia i fosforu. Spełnia ona wszelkie normy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Kontroli poddawane są próbki wody surowej, uzdatnionej oraz bezpośrednio u odbiorców. Rocznie laboratorium spółki wykonuje ponad 35 tysięcy analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

***

Z okazji Światowego Dnia Wody, Wodociągi Jaworzno już po raz jedenasty organizują swój Dzień Otwarty, podczas którego zaprezentowane zostaną systemy uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Wśród nich: filtracja wody na filtrach piaskowych i węglowych, naświetlanie lampami UV oraz system ozonowania, który był przedmiotem wizyty w 2018 roku delegacji z Tanzanii. Wszystko to i wiele innych obiektów oraz urządzeń zostanie pokazane zapisanym uczestnikom już w najbliższą sobotę 23 marca.

W Jeleniu Łęgu rozpoczęły się kontrole wywozu szamb. Są już pierwsze mandaty 500 zł !!!

Ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Jeleń Łęg. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzają funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia na swoje posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku Łęgu, gdzie kanalizacja funkcjonuje od połowy 2018 roku, mieszkańcom stworzona została techniczna możliwość odprowadzania ścieków prosto do oczyszczalni. Dla mieszkańców dzielnicy Wodociągi uruchomiły dedykowany specjalnie dla nich system budowy przyłączy, z 10 letnią gwarancją i możliwością rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty, połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad dwieście posesji skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według naszych danych w Łęgu wciąż do podłączenia pozostaje około stu budynków – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Początkiem 2019 roku Wodociągi Jaworzno ponownie skierowały do właścicieli wspomnianych gospodarstw listy informujące o upływającym czasie oraz o obowiązku podłączenia się do kanalizacji. Spółka wyjaśniała w nich także, że nieruchomości z Łęgu mające techniczną możliwość podłączenia się, by ich właściciele skorzystali z preferencyjnych warunków podpięcia (wodociągi budują przyłącze całościowo od podstaw) i dotacji (50% wartości, jednak nie więcej niż 2 000 zł), muszą w terminie do 31 marca br., złożyć stosowny wniosek i podpisać umowę na budowę przyłącza, które zgodnie z umową zostanie wykonane do 30 czerwca. Jednak odzew był sporadyczny.

Nasze podejrzenia związane z niechęcią podłączenia się przez mieszkańców Jelenia Łęgu, jest fakt, o którym należy głośno powiedzieć. Funkcjonujące na tych posesjach szamba są wywożone nieregularnie lub są po prostu nieszczelne. Oznaczać to może, że większość ścieków z tych zbiorników trafia do gleby lub jest opróżniana w niewyjaśniony sposób. To właśnie wraz ze Strażnikami chcemy sprawdzić i skontrolować – tłumaczy Grucel.

Z zapisów aktów prawnych wynika również, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W wyniku prowadzonych działań jaworzniccy Strażnicy Miejscy wystawili już pierwsze mandaty karne. W większości związane z niejasną i nieprawidłową ilością wywożonych ścieków.

Korekta cen za wodę i ścieki

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 26 lutego bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach wniosek o dokonanie korekty w cenach taryfowych za wodę i ścieki, które mają i mogą obowiązywać w latach 2019/2020/2021.

Ostatni raz cena wody i ścieków w Jaworznie wzrosła na przełomie 2012/2013 roku. Natomiast w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Również uchwalona na nowych zasadach prawnych i obowiązująca od 22 maja 2018 r. taryfa, podtrzymała cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na niezmienionym od 5 lat poziomie.

Dziś patrząc na dynamicznie zmieniające się wartości rynkowe, podjęliśmy niełatwą decyzję wprowadzenia podwyżek cen wody i ścieków. W przedłożonych kalkulacjach stawek za wodę i ścieki staraliśmy się w wyważony sposób uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej. W opublikowanej projekcji NBP wskaźnik inflacji może wzrosnąć i ukształtować się na poziomie nawet 3,2% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r. Ten fakt nie będzie obojętnie wpływał na naszą bieżącą działalność oraz na działalność inwestycyjną. W roku 2019 planujemy oddać w użytkowanie inwestycję kanalizacyjną w Byczynie o wartości 26,5 miliona, przeprowadzić 18 milionową modernizację oczyszczalni i rozpocząć ponad 20 milionową inwestycję w Dąbrowie Narodowej. Należy również podkreślić, że Spółka, jako pierwsza grupa pracodawców musi od lipca bieżącego roku wdrożyć obowiązkowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Wiceprezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat. Propozycja wodociągów to zmiana ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody może nastąpić o 28 gr brutto, a ścieków o 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 proponowana jest zmiana ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto. Tak skalkulowana i przyjęta taryfa, zapewni pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwi zabezpieczenie środków na realizację wspomnianych, długoletnich zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Łabaj.

Wody Polskie na rozpatrzenie złożonego wniosku mają 45 dni. Po tym terminie wydają decyzję. Zatwierdzają bądź też nie zatwierdzają zaproponowane stawki lub zobowiązują przedsiębiorstwo do dokonania korekty wyliczonych cen. Zgodnie z nowym prawem taryfa może wejść w życie po 7 dniach od dnia jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

Woda, technologia, bezpieczeństwo, czyli Dzień Otwarty Wodociągów Jaworzno

23 marca br. odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Wodociągów Jaworzno. Będzie to już jedenasta wycieczka, podczas której mieszkańcy będą mogli podziwiać wodociągi „od kuchni”. A wszystko w ramach przypadającego na 22 marca Światowego Dnia Wody. Jak co roku, przy okazji globalnego święta wody, firma wodno-kanalizacyjna pragnie zapoznać mieszkańców Jaworzna z tajnikami swojej pracy. Zaprezentować pobór, technologię uzdatniania i system kontroli jakości wody oraz modernizowany obecnie system oczyszczania ścieków. W przedostatni weekend marca na uczestników i zainteresowanych mieszkańców czeka zwiedzanie ujęcia wody pitnej Piaskownia, bazy sprzętowej przy ul. św. Wojciecha, laboratorium analiz jakościowych wody oraz teren oczyszczalni ścieków w Jeleniu. Oprócz obiektów, w siedzibie spółki zaprezentowane zostanie stanowisko dyspozytora, pod którym działa bezpłatny numer 994 oraz nowatorskie urządzenia, wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych m.in.: „permalogi” „wodoerka” „ozonatorka”. Powyższe obiekty i stanowiska udostępnione oraz otwarte zostaną zwiedzającym w sobotę 23 marca br. po wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym zapisaniu się na listę. Zapisy przyjmowane są w terminie od 4 do 15 marca pod numerem telefonu (32) 318 60 64 oraz w siedzibie Wodociągów Jaworzno, ul. św. Wojciecha 34, w godz. od 7:00 do 15:00. UWAGA! Ze względu na utrzymanie ciągłości pracy na obiektach liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport między obiektami. Zbiórka oraz wyjazd z parkingu spod Galeny od ul. Rzemieślniczej o godz. 9:00. Powrót w to samo miejsce około godz. 14:30.